Responsive image

วันที่ 27 เม.ย.66 เวลา 14.00 น. พลเรือตรี ชำนาญ พวงเพชร รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 พร้อมคณะ ประชุมการจัดระบบการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ทางทะเล และพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วันที่ 27 เม.ย.66 เวลา 14.00 น. พลเรือตรี ชำนาญ พวงเพชร รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 พร้อมคณะ ประชุมการจัดระบบการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ทางทะเล และพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นำโดย  เรืออากาศเอก อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการด้านการแพทย์ทางทะเล โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ นำโดย นาวาเอก ณัฐศักดิ์ อรเจริญศรี หัวหน้าศูนย์ฯ ณ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 
ซึ่งเป็นไปตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้มีการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการภายใต้แผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ร่วมกันในพื้นที่ อันจะทำให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง มีคุณภาพมาตรฐาน