Responsive image

วันที่ 21 พ.ย.65 พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 / ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1  เดินทางเข้าหารือข้อราชการกับนาย ไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดระยอง/ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดระยอง

วันที่ 21 พ.ย.65 พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 / ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1  เดินทางเข้าหารือข้อราชการกับนาย ไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดระยอง/ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือข้อราชการ ในประเด็นปัญหาทางทะเลในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตลอดจนรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการ ณ ห้องรับรอง สุนทรพิพิธ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง