Responsive image

วันที่ 17 พ.ย.65 นาวาเอก ธรรมนูญ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 และคณะเดินทางไปตรวจความพร้อมของเรือในบัญชีกำลัง ได้แก่ เรือตรวจการณ์ กศก.522 ของกรมศุลกากร และ เรือตรวจการณ์ ทช.801 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ท่าเทียบเรือสถานีตำรวจน้ำ 4 กองกำการ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำ จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 17 พ.ย.65 นาวาเอก ธรรมนูญ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 และคณะเดินทางไปตรวจความพร้อมของเรือในบัญชีกำลัง ได้แก่ เรือตรวจการณ์ กศก.522 ของกรมศุลกากร และ เรือตรวจการณ์ ทช.801 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ท่าเทียบเรือสถานีตำรวจน้ำ 4 กองกำการ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำ จังหวัดสมุทรสาคร