Responsive image

วันที่ 3 พ.ย.65 เวลา 9.45 น. พลเรือโท พิชัย  ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 / ผู้บัญชาการทัพเรือภาค 1 และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดจันทบุรี และ ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 3 พ.ย.65 เวลา 9.45 น. พลเรือโท พิชัย  ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 / ผู้บัญชาการทัพเรือภาค 1 และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดจันทบุรี และ ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จังหวัดจันทบุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ด้านความมั่นคงทางทะเล ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย พร้อมทั้งให้แนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพล จากนั้นในเวลา 11.00 น. ได้เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เพื่อเข้าหารือข้อราชการกับ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดจันทบุรี/ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี