Responsive image

วันที่ 24 ส.ค.65 พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ผอ.ศรชล.ภาค1)เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานราชการใน ศรชล.ภาค 1 ประจำปี 2565 ณ โรงแรม เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ศรชล.ภาค 1 เปิดการสัมมนาระดมความคิดแก้ปัญหาแบบบูรณาการ จัดการกับปัญหาภัยคุกคามทางทะเล 9 ด้าน
วันที่ 24 ส.ค.65 พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ผอ.ศรชล.ภาค1)เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานราชการใน ศรชล.ภาค 1 ประจำปี 2565 ณ โรงแรม เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  โดยมี นาวาเอก ศรีอนันต์
โมทะจิตร รองผู้อำนวยการ สำนักฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ว่า เพื่อให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานใน ศรชล.ภาค 1 ร่วมกันให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและระดมความคิด ในการแก้ปัญหาเชิงบูรณาการอีกทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่าย การทำงานของบุคคล และหน่วยงานแบบบูรณาการใน ศรชล. ภาค1รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการกับปัญหาภัยคุกคามทางทะเล 9 ด้าน การสืบสวนสอบสวน และการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนฝึกอบรมกำลังพล ให้มีความรู้ความส มารถ ความเชี่ยวชาญ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กำลังพลที่ปฏิบัติราชการใน ศรชล.ภาค 1 โดยมีผู้เข้ารับการสัมมนาฯ จำนวน 69 นาย ประกอบด้วย กำลังพลสังกัด สำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศรชล.ภาค 1 จำนวน 25 นาย สังกัด ศรชล.จังหวัด จำนวน 22 นาย และสังกัด ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ(ศคท.) จังหวัด จำนวน 22 นาย
*** ผอ.ศรชล.ภาค 1 กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา ทุกคนได้ทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี การสัมมนาวันนี้ จึงเป็นการนำประสบการณ์ อุปสรรค ข้อขัดข้อง และการแก้ไขปัญหาในแต่ละจังหวัดมารวบรวมเป็นแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประ โยชน์อย่างยิ่ง สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของ ศรชล.ภาค1ในปีหน้าและปีต่อไปจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะได้ใช้การสัมมนานี้ให้เกิดประโยชน์ในการประสานการปฏิบัติทำให้การปฏิบัติงานร่วมกันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที
#ศรชลภาค1 #หน้าที่เหนือสิ่งอื่นใด