Responsive image

วันนี้ 19 ส.ค.65 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 11.30 น. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ครั้งที่ 4/2565 โดยมีพลเรือเอก เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะ เลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานการประชุม

ศรชล. แถลงผลการปฏิบัติงาน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จำนวน 425 เหตุการณ์
>>>วันนี้ 19 ส.ค.65 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 11.30 น. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ครั้งที่ 4/2565 โดยมีพลเรือเอก เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะ เลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานการประชุม โดยมี พลเรือโท ประวิณ จิตตินันทน์ รอง เลขาธิการ ศรชล.  และผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานหลัก 7 หน่วยงานประกอบด้วย กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมประมง การศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมรับทราบผลการปฏิบัติงาน ของ ศรชล. การดำเนินการของ ศรชล. ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และการรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2565 ของกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ซึ่งยกระดับประเทศไทยขึ้นสู่ระดับที่ 2 (Tier 2) พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ว่าด้วยการสรรพาวุธ  
พ.ศ............ และร่างกฎการใช้กำลัง ศรชล.  
*** พลเรือตรี อิทธิพัทธ์ กวินเฟื่องฟูกุล โฆษก ศรชล. กล่าวว่า สำหรับการประชุมครั้งนี้มีกำหนดการและสาระที่สำคัญดังนี้
 เวลา 09.00 น. ประชุมระดับผู้บริหาร ศรชล. ทั้ง 7 หน่วยงานหลัก
 เวลา 09.30 น. ชมนิทรรศการการแสดงผลการปฏิบัติงานของ ศรชล. ภาค 1 - 3
 เวลา 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. มีเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังนี้
 1. ศรชล. มีผลการปฏิบัติงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จำนวนรวมทั้งสิ้น 425 เหตุการณ์ ประกอบด้วย
    1.1 ศรชล.ภาค 1 มีผลการปฏิบัติงานจำนวน 136 เหตุการณ์ โดยมีเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ เช่น กรณีการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและลูกเรือของเรือท่องเที่ยวชื่อ ลมหลักคีรินทร์ 18 เกิดเหตุระเบิดกลางทะเลห่างฝั่งประมาณ 2 ไมล์ทะเล จากหาดทรายรี จ.ชุมพร  การแก้ไขปัญหาคราบน้ำมันบริเวณดังกล่าวได้ รวมทั้งการขจัดคราบน้ำมันบนชายฝั่ง การฉีดน้ำยาขจัดคราบน้ำมันในทะเลและเก็บกู้คราบน้ำมันบริเวณชายหาด บริเวณท่าเรือบริษัทสยามไทยแท็งค์ หาดท่าวัง หาดทรายแก้ว และบริเวณแหลมงู อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี  
  1.2 ศรชล.ภาค 2 มีผลการปฏิบัติงานจำนวน 143 เหตุการณ์ โดยมีเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ เช่น กรณีเรือต่างชาติจำนวน 5 ลำ เข้ามาซ่อมทำในอู่เรือในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา กรณีการดำเนินการตามกฎหมายจากการกระทำประมงผิดกฎหมายของเรือประมง หลิงมงคล 13 ไม่มีใบอนุญาตนายท้ายเรือ และเป็นเรือที่ทะเบียนเรือหมดอายุ 
  1.3 ศรชล.ภาค 3 มีผลการปฏิบัติงานจำนวน 146 เหตุการณ์ โดยมีเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ เช่น กรณีการช่วยเหลือลูกเรือจำนวน 5 คน ของเรือบรรทุกก๊าซ ชื่อ SCHUMI 7 กรณีการจับกุมผู้กระทำผิด พร้อมยางพาราแผ่นดิบ น้ำหนักโดยประมาณ 4,000 กก. จากการลาดตระเวนเส้นทางลำน้ำกระบุรี จ.ระนอง  กรณีตรวจพบเรือหางยาวนำชาวต่างชาติ จำนวน 10 คน ลักลอบเข้าเมืองโดย
ผิดกฎหมาย จึงแสดงตนเข้าจับกุม และส่งหน่วยเกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมาย กรณีการตรวจค้นเรือประมงดัดแปลง ชื่อ วีระสักนำโชค 
ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทย ผลการตรวจค้นพบน้ำมันดีเซลผิดกฎหมายบรรจุอยู่ในระวางเรือจำนวน 2,000 ลิตร
กรณีตรวจพบการกระทำผิดและส่งหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมายของเรือประมง ช.ศรีพลนภา 5 เติมน้ำมันเขียวโดยใช้รหัส จากเรือประมงลำอื่นที่แจ้งกับกรมเจ้าท่าว่าถูกทำลายไปแล้ว 
 2. การดำเนินการของ ศรชล. ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ซึ่ง ศรชล. จะดำเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐาน มีมาตรการควบคุมการใช้การจัดเก็บ การเผยแพร่ และการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลมิให้นำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ที่มิใช่งานด้านความมั่นคง รวมทั้งดำเนินการบูรณาการข้อมูลส่วนบุคคลระหว่าง ศรชล. กับหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้รับการยกเว้นตาม พ.ร.บ.ฯ
 3. การรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2565 หรือ Trafficking in Persons Report 2022 (TIP Report ) ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งยกระดับประเทศไทยขึ้นสู่ระดับที่ 2 (Tier 2) จากเดิมเป็นประเทศในกลุ่ม 2 บัญชีรายชื่อประเทศที่ต้องจับตามอง (Tier 2 Watch List) 
 4. ที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ว่าด้วยการสรรพาวุธ พ.ศ................. ซึ่งมีสาระสำคัญในการควบคุมดูแลการจัดเก็บ การเบิกสรรพาวุธ การตรวจสอบ และการดูแลรักษาสรรพาวุธ  และร่างกฎการใช้กำลัง ศรชล. ซึ่งมีสาระสำคัญในการป้องกันตนเอง การป้องกันเจ้าหน้าที่และทรัพย์สิน เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหลักในการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสม  “เพราะผลประโยชน์ของชาติมิได้จำกัดอยู่เพียงแค่บนผืนแผ่นดิน แต่ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทย และทะเลอันดามัน ในทุกมิติของอาณาเขตทางทะเลซึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก นั้น ศรชล. ตระหนักในหน้าที่อันสำคัญยิ่งของการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สมบัติของประชาชนไทยทุกคน และพร้อมรักษาไว้ด้วยสรรพกำลังและชีวิต”
#ศรชล1-3 #ศรชล #หน้าที่เหนือสิ่งอื่นใด