Responsive image

วันที่ 18 ก.ค. 65  เวลา 09.00 – 15.30 น. พลเรือตรีชำนาญ พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1  เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “เสวนาเหลียวหน้าแลหลังทางออกวิกฤตการค้ามนุษย์ประเทศไทย” ณ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 18 ก.ค. 65  เวลา 09.00 – 15.30 น. พลเรือตรีชำนาญ พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1  เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “เสวนาเหลียวหน้าแลหลังทางออกวิกฤตการค้ามนุษย์ประเทศไทย” ณ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร โดยหัวข้อของการเสวนาจะแบ่งออกเป็น  การเสวนาปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงานประมง โดยตัวแทนชาวประมงในพื้นที่ และการเสวนากฎหมายคนงานประมงจากทะเลสู่ฝั่งเพื่อลดปัญหาการค้ามนุษย์ โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการค้ามนุษย์ โดยมีผลลัพธ์ที่ได้จากการเสวนาในครั้งนี้ ก็คือ แนวปฏิบัติระหว่างประเทศในการตรวจสอบขบวนการป้องกันการค้ามนุษย์ กระบวนการตรวจสอบและวิธีกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่กำกับดูแลในการตรวจสอบการค้ามนุษย์ในแรงงานประมง รวมถึงการนำเสนอ มุมมอง ข้อเท็จจริงของปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงานประมง แนวปฏิบัติและการแก้ปัญหาแรงงานประมง