Responsive image

วันที่ 25 พ.ค.65 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 เป็นประธานการประชุมการบูรณาการ การฝึกของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ร่วมกับการฝึกกองทัพเรือ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1

วันที่ 25 พ.ค.65 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 เป็นประธานการประชุมการบูรณาการ การฝึกของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ร่วมกับการฝึกกองทัพเรือ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 โดยมีหัวข้อการฝึกที่เกี่ยวข้องกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ได้แก่ การขจัดคราบน้ำมันและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล