Responsive image

วันที่ 9 พ.ค.65 เวลา 09.00 น. รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ  ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก

วันที่ 9 พ.ค.65 เวลา 09.00 น. รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ 
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ผ่านระบบประชุมทางไกล(Zoom)
ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 โดยมีเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นประธาน