Responsive image

รองเลขาธิการ ศรชล. และคณะ ชมการฝึกทบทวนเรือบัญชีกำลัง ศรชล.ภาค 1 ที่เรือ ต.115 ณ บริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบน

วันที่ 17 มิ.ย.2564 พลเรือโท มนตรี รอดวิเศษ รองเลขาธิการ ศรชล. และคณะ ชมการฝึกทบทวนเรือบัญชีกำลัง ศรชล.ภาค 1 ที่เรือ ต.115 ณ บริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบน โดยบูรณาการฝึกร่วมกับ กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า และกองบังคับการตำรวจน้ำ มีเรือที่เข้าร่วมฝึก ได้แก่ เรือตรวจการณ์ ทร. หมายเลข ต.115 ต.270 เรือเจ้าท่า หมายเลข จท.803 และเรือตำรวจน้ำ หมายเลข รน.631 โดยมี ผบ.มว.เรือ ศรชล.ภาค 1 และ ผบ.เรือ ต.115 ให้การต้อนรับและรับรองบนเรือฯ ซึ่งมีหัวข้อการฝึกฯ ได้แก่ การฝึกตรวจค้นเรือในสถานการณ์ COVID-19 การป้องกันความเสียหายบนเรือ และการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล (กรณีคนตกน้ำ) ซึ่งการฝึกในครั้งนี้เพื่อเพิ่มความชำนาญและความเข้าใจในหน้าที่ของ ศรชล. ที่จะดูแลช่วยเหลือประชาชนและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลต่อไป
#ตรวจค้นเรือสถานการณ์โควิด19
#ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล
#เรือต115
#ศรชลภาค1
#กรมเจ้าท่า
#ตำรวจน้ำ