Responsive image

ศรชล.ภาค 1 เข้าหารือแนวทางการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่เรือ The Blue Dolphin เรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวระหว่าง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา

11 มิ.ย.2564 พลเรือตรี ปพน หาญไพบูลย์ รอง ผอ.ศรชล.ภาค 1 เป็นผู้แทน พลเรือโท โกวิทย์ อินทร์พรหม ผอ.ศรชล.ภาค 1 เข้าหารือแนวทางการปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ กับเจ้าหน้าที่เรือ The Blue Dolphin โดยมีผู้แทนจาก ศรชล.ภาค 1 กรมเจ้าท่า กองการบินทหารเรือ และหน่วยปฏิบัติการพิเศษจาก นสร.กร. เข้าร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติฯ
***ทั้งนี้ ทางเรือมีแผนการเดินเรือในเส้นทางระหว่างจังหวัดชลบุรี-จังหวัดสงขลา โดยออกเดินทางจากท่าเรือพาณิชย์สัตหีบไปยังจังหวัดสงขลา และจะขยายเส้นทางเชื่อมโยงเข้ากับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระยะต่อไปการคมนาคมขนส่งทางน้ำในเส้นทางดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor, EEC เข้ากับระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor, SEC ช่วยเพิ่มศักยภาพของการขนส่งทางน้ำ ลดต้นทุนและอุบัติเหตุจากการขนส่งทางบก และลดปัญหามลพิษฝุ่นละออง PM 2.5 อันจะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการขนส่งและการท่องเที่ยวทางทะเลได้อย่างยั่งยืนต่อไป