Responsive image

ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ

หน้าที่

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ดำเนินการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง จัดการ แก้ไข หรือบรรเทาปัญหาที่กระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในพื้นที่ท่าเทียบเรือ กิจการท่าเรือ ที่จอดเรือ ที่รับส่งสินค้า ท่ารับส่งคนโดยสาร ท่าเทียบเรือประมง กิจการแพปลา และพื้นที่หรือสถานที่ตามที่ ผอ.ศรชล.ประกาศกำหนด รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับการมอบหมาย

 

 • ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดตราด
 • ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดจันทบุรี
 • ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระยอง
 • ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดชลบุรี
 • ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสมุทรสาคร
 • ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสมุทรสงคราม
 • ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสมุทรปราการ
 • ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดเพชรบุรี
 • ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดชุมพร
 • ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือกรุงเทพมหานคร