ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัด

สายด่วน ศรชล.ภาค 1