ศรชล.ภาค 1 ร่วมด้วยช่วยกัน ทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day สถานที่ทำงาน

วันที่ 10 มี.ค.2564 พล.ร.ท.โกวิท  อินทร์พรหม  ผอ.ศรชล.ภาค 1 มาเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม 5 ส ของ ศรชล.ภาค 1 (Big Cleaning Day) ภายใต้คำขวัญ “ปลูกจิตสำนึก ฝึกเป็นนิสัย ใส่ใจ 5 ส.” โดยมี พล.ร.ต.ปพน  หาญไพบูลย์ รอง ผอ.ศรชล.ภาค 1 ให้การต้อนรับ และมี พล.ร.ต.สมพงษ์  ศรอากาศ ผอ.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 1 เป็นผู้กล่าวรายงานกิจกรรม ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ได้อีกทางหนึ่ง

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักคือ

1. เพื่อพัฒนาสถานที่ทำงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก สะอาด และปลอดภัย

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการของบุคลากร

3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีระบบ ระเบียบ มีวินัย และ รักความสะอาด

4. เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในเรื่องของการประหยัดและความปลอดภัยในการทำงาน

5. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร

6. เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มาใช้บริการ ติดต่อสอบถามด้านต่าง ๆ ขององค์กร

***สุดท้ายนี้ ผอ.ศรชล.ภาค 1 ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรม 5 ส ในครั้งนี้ เพื่อให้สถานที่ปฏิบัติงาน มีความสะอาด เรียบร้อย น่าอยู่ เมื่อปฏิบัติตามหลัก 5 ส ได้แล้ว ก็ควรต้องให้ปฏิบัติคงอยู่ต่อไป

สายด่วน ศรชล.ภาค 1