ศรชล.ภาค 1 จัดอบรมบรรยายเทคนิคการทำกิจกรรม 5 ส

วันที่ 16 ก.พ.64 เวลา 09.00 น. น.อ.ทวีศักดิ์ ทองนำ  รอง ผอ.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค ๑ เป็นประธานเปิดพิธีการอบรมบรรยายเทคนิคการทำกิจกรรม 5 ส  ให้กับกำลังพล ศรชล.ภาค 1 ณ ห้องประชุมชั้น 2  อาคาร ศรชล.ภาค 1 ส่วน ศรชล.และ ศคท.จังหวัด รับฟังบรรยายโดยผ่านการประชุมทางไกลระบบ ZOOM ซี่งได้เชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านเทคนิคการทำกิจกรรม 5 ส  จาก หจก.เอ.ที.เอ็กเซลเล้นท์ แอนด์ แอคทิวิตี้ เป็นผู้บรรยาย เพื่อให้กำลังพลทุกนายมีความเข้าใจและปฏิบัติการทำกิจกรรม 5 ส ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สายด่วน ศรชล.ภาค 1