ศรชล. เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการบูรณาการ
รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยังยืนของประเทศชาติและประชาชน

สายด่วน ศรชล.ภาค 1