วันที่ 22 ธ.ค.64 เวลา 11.00 น. พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1(ผบ.ทรภ.1)/ ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค1(ผอ.ศรชล.ภาค 1) พร้อมคณะเข้าพบ นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม(ผอ.ศรชล.จว.สส.)

วันที่ 22 ธ.ค.64 เวลา 11.00 น. พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1(ผบ.ทรภ.1)/ ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค1(ผอ.ศรชล.ภาค 1) พร้อมคณะเข้าพบ นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม(ผอ.ศรชล.จว.สส.)เพื่อหารือข้อราชการ พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ศรชล. และ ศคท.จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับกำลังพล ตลอดจนให้แนวทางในการปฏิบัติราชการในด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ต่อไป

สายด่วน ศรชล.ภาค 1