พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมคณะ เข้าพบ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดระยอง/ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เพื่อหารือข้อราชการ และรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน

วันที่ 3 พ.ย.64 พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมคณะ เข้าพบ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดระยอง/ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เพื่อหารือข้อราชการ และรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน การประสานการปฏิบัติระหว่าง
ศรชล.ภาค ๑ กับจังหวัดระยอง เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน ณ ห้องปฏิบัติราชการจังหวัดระยอง และได้ตรวจเยี่ยมสำนักงาน ศรชล.จว.รย. โดยมี นาวาเอก อนุพงค์ จันทร์พฤกษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จังหวัดระยอง นาวาเอก ทวีทรัพย์ เรืองผึ้ง หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จังหวัดระยอง หน.ด่านตรวจประมงระยอง และจนท.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยายสรุป แนวทางการปฏิบัติงานตามเจตนารมณ์และนโยบาย ผอ.ศรชล.ภาค ๑ ประจำปี งป.๖๕ โครงสร้างการจัดหน่วย อำนาจและหน้าที่ พื้นที่ปฏิบัติการและสถานการณ์ทางทะเลของจังหวัดระยอง ตามกรอบภัยคุกคาม ๙ ด้าน ข้อมูลสำคัญในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เช่น การจดทะเบียนเรือประมง การดำเนินคดีกับเรือประมง เรือล็อคและมาตรการในการควบคุมกำกับดูแล แรงงานที่ทำงานในเรือประมง การเพาะเลี้ยงหอยทะเลและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ทางทะเล แหล่งปะการังเทียม และเขตปลอดภัยในราชการทหาร การส่งมอบบุคคลผู้มีสัญชาติไทยที่ลงทะเบียนไว้กับ กต. ขอเดินทางกลับประเทศไทยผ่านด่านทางน้ำ เหตุการณ์เรือประมงอนันตศักดิ์ อับปางลูกเรือสูญหาย และการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มประมงพื้นบ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ ทั้งนี้ ผอ.ศรชล.ภาค ๑ ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน และมอบกระเช้าเพื่อบำรุงขวัญกำลังพล ณ สำนักงาน ศรชล.จว.รย.

สายด่วน ศรชล.ภาค 1