ผอ.ศรชล.ภาค 1 แถลงเจตนารมณ์ และมอบนโยบายประจำปี งป.65

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมอาคาร ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จัดพิธีรายงานตนเองของนายทหารสัญญาบัตร และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ศรชล.ภาค 1 ต่อ พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 โดยหลังจากที่นายทหารสัญญาบัตรรายงานตนเองเรียบร้อยแล้ว ผอ.ศรชล.ภาค 1 ได้กรุณากล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลในสังกัด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป ภายใต้การบังคับบัญชาของท่านต่อไป
***ต่อจากนั้น เวลา 10.30 น. ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 ได้แถลงเจตนารมณ์และมอบนโยบาย ผอ.ศรชล.ภาค 1 ประจำปี งบประมาณ 2565 แก่กำลังพล ศรชล.ภาค 1 ณ ห้องประชุมเบญญา อาคารกองฝึกศูนย์ยุทธการ กองการฝึกกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด
***โดยนโยบายของ ผอ.ศรชล.ภาค 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้ “DUTY ABOVE ALL ” (หน้าที่เหนือสิ่งอื่นใด) ซึ่งมีด้วยกัน 9 ด้าน คือ

 1. พิทักษ์ รักษา ปกป้องและเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ ในทุกโอกาส อย่างเต็มกำลัง
  ความสามารถ
 2. กำลังพลของ ศรชล.ภาค 1 ต้องมีองค์ความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดี ในการปฏิบัติภารกิจและ
  หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม ไม่มีการละเว้น หรือ
  เลือกปฏิบัติ
 3. กำลังพลของ ศรชล.ภาค 1 ต้องรู้บทบาทและหน้าที่ของตนเอง อีกทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่อย่าง
  ชื่อสัตย์สุจริต โดยยึดถือภารกิจในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็นหลัก ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการ
  กระทำผิดกฎหมาย
 4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น พร้อมให้การสนับสนุนการปฏิบัติด้านต่างๆ ของ ศรชล.ภาค 1 ตาม
  นโยบายของ ศรชล. อย่างเต็มกำลังความสามารถ
 5. การหาข่าว ติดตาม ตรวจสอบ การกระทำผิดกฎหมาย ให้มุ่งเน้นการปราบปรามต่อผู้กระทำผิด
  กฎหมายอย่างเด็ดขาด
 6. การบรูณาการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อมวลชนจำนวนมาก ให้หน่วยงานของ ศรชล.ภาค 1
  ร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้มีความเหมาะสม ทันต่อสถานการณ์ และตอบสนองต่อ
  นโยบายของ ศรชล.
 7. ปรับการบังคับบัญชา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ ศรชล.จว. โดยให้ ศคท. (ศูนย์
  ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ) ขึ้นการควบคุมทางยุทธการกับ ศรชล.จว.
 8. หน่วยงานของ ศรชล.ภาค 1 พิจารณาจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ
  ร่วมกับหน่วยราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น และมวลชนเป้าหมาย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
  และเป็นประโยชน์ในการประสานขอความร่วมมือ
 9. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจของ ศรชล.ภาค 1 ให้หน่วยราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น
  และมวลชนเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้และทัศนคติที่ดีต่อการ
  สนับสนุนปฏิบัติภารกิจของ ศรชล.ภาค 1
สายด่วน ศรชล.ภาค 1