หน้าแรก

เหตุด่วน เหตุร้ายในทะเล แจ้ง ศรชล.ภาค 1


ข่าวและกิจกรรม

เรือโทธงชัย จำปาศรี

16 กันยายน 2021

เรือโทธงชัย จำปาศรี

9 กันยายน 2021


กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.๒๕๖๒  ดาวน์โหลดที่นี่
  • คำสั่งนายกรัฐมนตรี​ ที่ ๖๔/๒๕๖๓ เรื่อง​ การจัดโครง​สร้าง​ การแบ่งส่วน​งาน หน้าที่และอำนาจของส่วนงาน และอัตรา​กำลัง​ ของศูน​ย์​อำนวยการรักษา​ผลประโยชน์​ของชาติทางทะเล  ดาวน์โหลดที่นี่
  • ประกาศศูนย์​อำนวย​การรักษา​ผลประโยชน์​ของ​ชาติ​ทางทะเล​ เรื่อง​ กำห​นด​จังหวัด​ชายทะเล​ ดาวน์โหลดที่นี่
  • ประกาศ​ศูนย์​อำ​นวย​การรักษา​ผลประโยชน์​ของ​ชาติ​ทางทะเล​ เรื่อง​ กำหนด​แบบ​บัตร​ประจำตัว​พนักงาน​เจ้าหน้าที่​ ดาวน์โหลดที่นี่
  • ประกาศ​ศูนย์​อำนวย​การรักษา​ผล​ประ​โย​ช​น์ของ​ชาติ​ทางทะเล​  เรื่อง​ กำหนด​พื้นที่​ในการ​สอบ​สวน​และกำหนด​พนักงาน​สอบสวน​ผู้รับ​ผิดชอบ​ พ.ศ.๒๕​๖​๓ ดาวน์โหลดที่นี่
  • ระเบียบ​คณะกรรมการ​บริหาร​ศูนย์​อำ​นวย​การรักษา​ผล​ประ​โย​ช​น์ของ​ชาติ​ทางทะเล​ ว่าด้ว​ยการ​ปฏิบัติ​งาน​ของ​ศูนย์​อำ​นวย​การรักษา​ผล​ประ​โย​ช​น์ของ​ชาติ​ทางทะเล​ ศูนย์​อำ​นวย​การรักษา​ผล​ประ​โย​ช​น์ของ​ชาติ​ทางทะเล​ภาค และศูนย์​อำ​นวย​การรักษา​ผล​ประ​โย​ช​น์ของ​ชาติ​ทางทะเล​จังหวัด​ พ.ศ.๒๕​๖​๓​ ดาวน์โหลดที่นี่

เอกสารอื่น ๆ

สายด่วน ศรชล.ภาค 1